56 minute read

Lalitasaharanam with Meaning

ॐ श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीस्वरूपा श्रीमीनाक्षी परमेश्वरी परदेवताम्बिकायै नमः

ललितासहस्रनामं

ध्यानम्

With Correct Pronunciation
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्
तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् ।
पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥

May we meditate on the DIVINE MOTHER
whose body has the red hue of vermilion, who has three eyes,
who wears a beautiful crown studded with rubies,
who is adorned with the crescent Moon,
whose face sports beautiful smile indicating compassion, who has beautiful limbs,
whose hands hold a jewel-studded golden vessel filled
with nectar, and in the other a red lotus flower.

अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं
धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभिरावृतां मयुखैः
अहमित्येव विभावये भवानीम् ॥

I meditate on the great Empress. She is red in color,
and her eyes are full of compassion, and holds the noose,
the goad, the bow and the flowery arrow in Her hands.
She is surrounded on all sides by powers such as aNimA
for rays and She is the Self within me.

ध्यायेत्पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं
हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं
श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॥

The Divine Goddess is to be meditated meditate
upon as seated on the lotus with petal eyes.
She is golden hued, and has lotus flowers in Her hand.
She dispels fear of the devotees who bow before Her.
She is the embodiment of peace, knowledge (vidyA),
is praised by gods and grants every kind of wealth wished for.

सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां
समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् ।
अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां
जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॥

I meditate on the Mother, whose eyes are smiling, who holds the
arrow, bow, noose and the goad in Her hands. She is glittering
with red garlands and ornaments. She is painted with kumkuma
on her forehead and is red and tender like the japa flower.

अथ श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् ।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ।

श्रीमाता – She who is the auspicious Mother..
श्रीमहाराज्ञी – She who is the Empress of the Universe..
श्रीमत्सिंहासनेश्वरी – She who is the queen of the most glorious throne..
चिदग्निकुण्डसम्भूता – She who was born in the fire-pit of Pure Consciousness..
देवकार्यसमुद्यता – She who is intent on fulfilling the wishes of the gods..
उद्यद्भानुसहस्राभा – She who has the radiance of a thousand rising suns..
चतुर्बाहुसमन्विता – She who is four-armed..
रागस्वरूपपाशाढ्या – She who is holding the rope of love in Her hand..
क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला – She who shines, bearing the goad of anger..
मनोरूपेक्षुकोदण्डा – She who holds in Her hand a sugarcane bow that represents the mind..
पञ्चतन्मात्रसायका – She who holds the five subtle elements as arrows..
निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला – she who immerses the entire universe in the red efflugence of Her form..
चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा – She whose hair has been adorned with flowers like campaka, ashoka, punnAga and saugandhika..
कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता – She who is resplendent with a crown adorned with rows of kuruvinda gems..
अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता – She whose forehead shines like the crescent moon of the eighth night of the lunar half-month..
मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका – She who wears a musk mark on Her forehead which shines like the spot in the moon..
वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका – She whose eyebrows shine like the archways leading to the house of kAma, the god of love, which Her face resembles..
वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना – She whose eyes possess the luster of the fish that move about in the stream of beauty flowing from Her face..
नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता – She who is resplendent with a nose that has the beauty of a newly blossoming campaka flower..
ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा – She who shines with a nose-ornament that excels the luster of a star..
कदम्बमञ्जरीक्लृप्तकर्णपूरमनोहरा – She who is captivating, wearing bunches of kadamba flowers as ear-ornaments..
ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला – She who wears the sun and the moon as a pair of large earrings..
पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः – She whose cheeks excel mirrors made of rubies in their beauty..
नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा – She whose lips excel freshly cut coral and bimba fruit in their reflective splendor..
शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला – She who has radiant teeth which resemble the buds of pure knowledge..
कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरा – She who is enjoying a camphor-laden betel roll, the fragrance of which is attracting people from all directions..
निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपी – She who excels even the veeNa of sarasvatI in the sweetness of Her speech..
मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा – She who submerges even the mind of KAmesha(Lord shiva) in the radiance of Her smile..
अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता – She whose chin cannot be compared to anything(it is beyond camporison because of its unparalleled beauty)..
कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा – She whose neck is adorned with the marriage thread tied by KAmesha..
कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता – She whose arms are beautifully adorned with golden armlets..
रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता – She whose neck is resplendent with a gem-studded necklace with a locket made of pearl..
कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी – She who gives Her breasts to KAmeshvara in return for the gem of love He bestows on Her..
नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी – She whose breasts are the fruits on the creeper of the fine hairline that starts in the depths of Her navel and spreads upwards..
लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा – She who has a waist, the existence of which can only be inferred by the fact that the creeper of Her hairline springs from it..
स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया – She whose abdomen has three folds which form a belt to support Her waist from breaking under the weight of Her breasts..
अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी – She whose hips are adorned with a garment as red as the rising sun, which is dyed with an extract from safflower (kusumbha) blossoms..
रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता – She who is adorned with a girdle which is decorated with many gem-studded bells..
कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता – The beauty and softness of whose thighs are known only to kAmesha, Her husband..
माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता – She whose knees are like crowns shaped from the precious red jewel, mAnikya (a kind of ruby)..
इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका – She whose calves gleam like the jewel-covered quiver of the God of Love..
गूढगुल्फा – She whose ankles are hidden..
कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता – She whose feet have arches that rival the back of a tortoise in smooothness and beauty..
नखदीधितिसंछन्ननमज्जनतमोगुणा – She whose toenails give out such a radiance that all the darkness of ignorance is dispelled completely from those devotees who prostrate at Her feet..
पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा – She whose feet defeat lotus flowers in radiance..
शिञ्जानमणिमञ्जिरमण्डितश्रीपदाम्बुजा – She whose auspicious lotus feet are adorned with gem-studded golden anklets that tinkle sweetly..
मरालीमन्दगमना – She whose gait is as slow and gentle as that of a swan..
महालावण्यशेवधिः – She who is the treasure-house of beauty..
सर्वारुणा – She who is entirely red in complexion..
अनवद्याङ्गी – She whose body is worthy of worship..
सर्वाभरणभूषिता – She who is resplendent with all types of ornaments..
शिवकामेश्वराङ्कस्था – She who sits in the lap of shiva, who is the conqueror of desire..
शिवा – She who bestows all that is auspicious..
स्वाधीनवल्लभा – She who keeps Her husband always under Her control..
सुमेरुमध्यश‍ृङ्गस्था – She who sits on the middle peak of Mount Sumeru..
श्रीमन्नगरनायिका – She who is the Mistress of the most auspicious (or prosperous)..
चिन्तामणिगृहान्तस्था – She who resides in a house built of the chintAmaNi..
पञ्चब्रह्मासनस्थिता – She who sits on a seat made of five BrahmAs..
महापद्माटवीसंस्था – She who resides in the great lotus forest..
कदम्बवनवासिनी – She who resides in the kadamba forest..
सुधासागरमध्यस्था – She who resides in the center of the ocean of nectar..
कामाक्षी – She whose eyes awaken desire, or She who has beautiful eyes..
कामदायिनी – She who grants all wishes..
देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा – She whose might is the subject of praise by multitudes of gods and sages..
भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्विता – She who is endowed with an army of shaktis intent on slaying bhaNDAsura..
सम्पत्करीसमारूढसिन्धुरव्रजसेविता – Who is attended by a herd of elephants ably commanded by sampatkarI..
अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता – She who is surrounded by a cavalry of several million horses which are under the command of the shakti, ashvArUDhA..
चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता – She who shines in Her chariot chakrarAja, equipped with all kinds of weapons..
गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेविता – She who is served by the shakti named mantriNI who rides the chariot known as geyacakra..
किरिचक्ररथारूढदण्डनाथापुरस्कृता – She who is escorted by the shakti known as daNDanAthA, seated in the kirichakra chariot..
ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा – She who has taken position at the center of the fortress of fire created by the goddess, jvAlAmAlinI..
भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता – She who rejoices at the valor of the shaktis who are intent on destroying the forces of bhaNDAsura..
नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका – She who delights in seeing the might and the pride of Her nityA deities..
भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दिता – She who delights in seeing the valor of the goddess bAla who is intent on killing the sons of bhaNDa..
मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषिता – (विशुक्रवधतोषिता) (See a note below) She who rejoices at the destruction, in battle, of the demon viShaNga by the mantriNI shakti..
विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दिता – (विषङ्गप्राणहरण) She who is pleased with the prowess of vArAhI who took the life of vishukra..
कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा – She who gives rise to gaNesha by a glance at the face of kAmeshvara..
महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता – She who rejoices when gaNesha shatters all obstacles..
भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी – She who showers counter weapons to each weapon fired at Her by bhaNDAsura..
कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः – She who created from Her fingernails all ten incarnations of NArAyaNa (viShNu)..
महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका – She who burned the armies of the demons in the fire of the missile, mahApAshupata..
कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका – She who burned and destroyed bhaNDAsura and his capital shUnyaka with the kAmeshvara missle..
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा – She whose many powers are extolled by brahmA, viShNu, shiva and other gods..
हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः – She who became the life-giving medicine for kAmadeva (the god of love) who had been burned to ashes by the fire from shiva’s (third) eye..
श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा – She whose lotus face is the auspicious vAgbhavakUTa (a group of syllables of the panchadashi mantra)..
कण्ठाधःकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी – She who from Her neck to Her waist is of the form of the madhyakUTa (the middle six syllables of the panchadashAkShari mantra)..
शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी – She whose form below the waist is the shaktikUTa (the last four syllables of the pancadashAkShari mantra)..
मूलमन्त्रात्मिका – She who is the embodiment of the mUla mantra (the pancadashAkShari mantra)..
मूलकूटत्रयकलेवरा – She whose (subtle) body is made of the three parts of the pancadashAkShari mantra..
कुलामृतैकरसिका – She who is especially fond of the nectar known as kula..
कुलसङ्केतपालिनी – She who protects the code of rituals of the path of yoga known as kula..
कुलाङ्गना – She who is well-born (who is from a good family)..
कुलान्तस्था – She who resides in the kula vidyA..
कौलिनी – She who belongs to the kula..
कुलयोगिनी – She who is the deity in the kulas..
अकुला – She who does not have a family..
समयान्तस्था – She who resides inside ‘samaya’..
समयाचारतत्परा – She who is attached to the samaya form of worship..
मूलाधारैकनिलया – She whose principal abode is the mUlAdhAra..
ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी – She who breaks through the knot of brahma..
मणिपूरान्तरुदिता – She who emerges in the maNipUra cakra..
विष्णुग्रन्थिविभेदिनी – She who breaks through the knot of viShNu..
आज्ञाचक्रान्तरालस्था – She who resides at the center of the Aj~nA chakra..
रुद्रग्रन्थिविभेदिनी – She who breaks through the knot of shiva..
सहस्राराम्बुजारूढा – She who ascends to the thousand-petaled lotus..
सुधासाराभिवर्षिणी – She who pours out streams of ambrosia..
तडिल्लतासमरुचिः – She who is as beautiful as a flash of lightning..
षट्चक्रोपरिसंस्थिता – She who resides above the six chakrAs..
महासक्तिः – She who is greatly attached to the festive union of shiva and shakti..
कुण्डलिनी – She who has the form a coil..
बिसतन्तुतनीयसी – She who is fine and delicate as the fiber of the lotus..
भवानी – She who is the wife of bhava (shiva)..
भावनागम्या – She who is unattainable through imagination or thought..
भवारण्यकुठारिका – She who is like an axe to clear the jungle of samsAra..
भद्रप्रिया – She who is fond of all auspicious things – who gives all auspicious things..
भद्रमूर्तिः – She who is the embodiment of auspiciousness or benevolence..
भक्तसौभाग्यदायिनी – She who confers prosperity on Her devotees..
भक्तिप्रिया – She who is fond of (and pleased by) devotion..
भक्तिगम्या – She who is attained only through devotion..
भक्तिवश्या – She who is to be won over by devition..
भयापहा – She who dispels fear..
शाम्भवी – She who is the wife of shambhu (shiva)..
शारदाराध्या – She who is worshipped by sharadA (sarasvatI, the goddess of speech)..
शर्वाणी – She who is the wife of sharva (shiva)..
शर्मदायिनी – She who confers happiness..
शाङ्करी – She who gives happiness..
श्रीकरी – She who bestows riches in abundance..
साध्वी – She who is chaste..
शरच्चन्द्रनिभानना – She whose face shines like the full moon in the clear autumn sky..
शातोदरी – She who is slender-waister..
शान्तिमती – She who is peaceful..
निराधारा – She who is without dependence..
निरञ्जना – She who stays unattached, bound to nothing..
निर्लेपा – She who is free from all impurities arising from action..
निर्मला – She who is free from all impurities..
नित्या – She who is eternal..
निराकरा – She who is without form..
निराकुला – She who is without agitation..
निर्गुणा – She who is beyond all three gunas of nature, namely sattva, rajas and tamas..
निष्कला – She who is without parts..
शान्ता – She who is tranquil..
निष्कामा – She who is without desire..
निरुपप्लवा – She who is indestructible..
नित्यमुक्ता – She who is ever free from worldly bonds..
निर्विकारा – She who is unchanging..
निष्प्रपञ्चा – She who is not of this universe..
निराश्रया – She who does not depend on anything..
नित्यशुद्धा – She who is eternally pure..
नित्यबुद्धा – She who is ever wise..
निरवद्या – She who is blameless or She who is praiseworthy..
निरन्तरा – She who is all-pervading..
निष्कारणा – She who is without cause..
निष्कलङ्का – She who is faultless..
निरुपाधिः – She who is not conditioned or has no limitations..
निरीश्वरा – She who has no superior or protector..
नीरागा – She who has no desire..
रागमथनी – She who destroys desires (passions)..
निर्मदा – She who is without pride..
मदनाशिनी – She who destroys pride..
निश्चिन्ता – She who has no anxiety in anything..
निरहङ्कारा – She who is without egoism. She who is without the concept of ‘I’ and ‘mine’.
निर्मोहा – She who is free from delusion..
मोहनाशिनी – She who destroys delusion in Her devotees..
निर्ममा – She who has no self-interest in anything..
ममताहन्त्री – She who destroys the sense of ownership..
निष्पापा – She who is without sin..
पापनाशिनी – She who destroys all the sins of Her devotees niShkrodhA..
निष्क्रोधा – She who is without anger..
क्रोधशमनी – She who destroys anger in Her devotees..
निर्लोभा – She who is without greed..
लोभनाशिनी – She who destroys greed in Her devotees..
निःसंशया – She who is without doubts..
संशयघ्नी – She who kills all doubts..
निर्भवा – She who is without origin..
भवनाशिनी – She who destroys the sorrow of samsAra (the cycle of birth and death)..
निर्विकल्पा – She who is free of false imaginings..
निराबाधा – She who is not disturbed by anything..
निर्भेदा – She who is beyond all sense of difference..
भेदनाशिनी – She who removes from Her devotees all sense of differences born of vAsanAs..
निर्नाशा – She who is imperishable..
मृत्युमथनी – She who destroys death..
निष्क्रिया – She who remains without action..
निष्परिग्रहा – She who does not acquire or accept anything..
निस्तुला – She who is incomparable, unequalled..
नीलचिकुरा – She who has shining black hair..
निरपाया – She who is imperishable..
निरत्यया – She who cannot be transgressed..
दुर्लभा – She who is won only with much difficulty..
दुर्गमा – She who is approachable only with extreme effort..
दुर्गा – She who is the Goddess DurgA..
दुःखहन्त्री – She who is the destroyer of sorrow..
सुखप्रदा – She who is the giver of happiness..
दुष्टदूरा – She who is unapproachable by sinners..
दुराचारशमनी – She who stops evil customs..
दोषवर्जिता – She who is free from all faults..
सर्वज्ञा – She who is omniscient..
सान्द्रकरुणा – She who shows intense compassion..
समानाधिकवर्जिता – She who has neither equal nor superior..
सर्वशक्तिमयी – She who has all the divine powers (she who is omnipotent)..
सर्वमङ्गला – She who is the source of all that is auspicious..
सद्गतिप्रदा – She who leads into the right path..
सर्वेश्वरी – She who rules over all the living and non-living things..
सर्वमयी – She who pervades every living and non-living thing..
सर्वमन्त्रस्वरूपिणी – She who is the essence of all the mantras..
सर्वयन्त्रात्मिका – She who is the soul of all yantras..
सर्वतन्त्ररूपा – She who is the soul(embodiment) of all tantras..
मनोन्मनी – She who is shiva’s shakti..
माहेश्वरी – She who is the wife of maheshvara..
महादेवी – She who has the immeasurable body..
महालक्ष्मी – She who is the great goddess lakShmI..
मृडप्रिया – She who is the beloved of mRiDa (shiva)..
महारूपा – She who has a great form..
महापूज्या – She who is the greatest object of worship..
महापातकनाशिनी – She who destroys even the greatest of sins..
महामाया – She who is the great illusion..
महासत्त्वा – She who possesses great sattva..
महाशक्तिः – She who has great power..
महारतिः – She who is boundless delight..
महाभोगा – She who has immense wealth..
महैश्वर्या – She who has supreme sovereignty..
महावीर्या – She who is supreme in valor..
महाबला – She who is supreme in might..
महाबुद्धिः – She who is supreme in intelligence..
महासिद्धिः – She who is endowed with the highest attainments..
महायोगेश्वरेश्वरी – She who is the object of worship even by the greatest of yogis..
महातन्त्रा – She who is worshipped by the great Tantras such as kulArnava and jnAnArnava..
महामन्त्रा – She who is the greatest mantra..
महायन्त्रा – She who is in the form of the great yantras..
महासना – She who is seated on great seats..
महायागक्रमाराध्या – She who is worshipped by the ritual of mahAyAga..
महाभैरवपूजिता – She who is worshipped even by mahAbhairava (shiva)..
महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिणी – She who is the witness of the great dance of maheshvara (shiva) at the end of the great cycle of creation..
महाकामेशमहिषी – She who is the great queen of mahAkAmeshvara (shiva)..
महात्रिपुरसुन्दरी – She who is the great tripurasundarI..
चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या – She who is adored in sixty-four ceremonies..
चतुष्षष्टिकलामयी – She who embodies the sixty-four fine arts..
महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनीगणसेविता – She who is attended (served) by sixty-four crores of bands of yoginis..
मनुविद्या – She who is the embodiment of manuvidyA..
चन्द्रविद्या – She who is the embodiment of chandravidya..
चन्द्रमण्डलमध्यगा – She who resides in the center of chandramaNDala, the moon’s disc..
चारुरूपा – She who has a beauty that does not wax or wane..
चारुहासा – She who has a beautiful smile..
चारुचन्द्रकलाधरा – She who wears of beautiful crescent moon that does not wax or wane..
चराचरजगन्नाथा – She who is the ruler of the animate and inanimate worlds..
चक्रराजनिकेतना – She who abides in the shrI chakra..
पार्वती – She who is the daughter of the Mountain (Mount Himavat or HimAlaya)..
पद्मनयना – She who has eyes that are long and beautiful like the petals of the lotus flower..
पद्मरागसमप्रभा – She who has a resplendent red complexion like the ruby..
पञ्चप्रेतासनासीना – She who sits on the seat formed by the five corpses..
पञ्चब्रह्मस्वरुपिणी – She whose form is composed of the five brahmas..
चिन्मयी – She who is consciousness itself..
परमानन्दा – She who is supreme bliss..
विज्ञानघनरूपिणी – She who is the embodiment of all-pervading solid intelligence..
ध्यानध्यातृध्येयरूपा – She who shines as meditation, meditator and the object of meditation..
धर्माधर्मविवर्जिता – She who is devoid of(who transcends) both virtue and vice..
विश्वरुपा – She who has the whole universe as Her form..
जागरिणी – She who is in the waking state, or She who assumes the form of the jIva who is in the waking state..
स्वपन्ती – She who is in the dream state or She who assumes the form of the jIva in the dream state..
तैजसात्मिका – She who is the soul of taijasA (jIva in the dream state, proud of its subtle body)..
सुप्ता – She who is in the deep-sleep state or assumes the form of the jiva experiencing deep sleep..
प्राज्ञात्मिका – She who is not separate from prAj~nA (deep sleep)..
तुर्या – She who is in the state of turya (fourth state in which the ultimate realization of Atman is obtained)..
सर्वावस्थाविवर्जिता – She who transcends all states..
सृष्टिकर्त्री – She who is the creator..
ब्रह्मरूपा – She who is in the form of brahma..
गोप्त्री – She who protects..
गोविन्दरूपिणी – She who has assumed the form of govinda (viShNu) for the preservation of the universe..
संहारिणी – She who is the destroyer of the universe..
रुद्ररूपा – She who is has assumed the form of rudra (shiva) for the dissolution of the universe..
तिरोधानकरी – She who causes the disappearance of all things..
ईश्वरी – She who protects and rules everything..
सदाशिवा – She who is sadAshiva, one who always bestows auspiciousness..
अनुग्रहदा – She who confers blessing..
पञ्चकृत्यपरायणा – She who is devoted to the five functions (of creation, preservation, destruction, annihilation and reappearance)..
भानुमण्डलमध्यस्था – She who abides at the center of the sun’s disc..
भैरवी – She who is the wife of bhairava (shiva)..
भगमालिनी – She who wears a garland made of the six excellences (of auspiciousness, supremacy, fame, valor, detachment and knowledge)..
पद्मासना – She who is seated in the lotus flower..
भगवती – She who protects those who worship Her..
पद्मनाभसहोदरी – She who is viShNu’s sister..
उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावली – She who causes a series of worlds to arise and disappear with the opening and closing of Her eyes..
सहस्रशीर्षवदना – She who has a thousand heads and faces..
सहस्राक्षी – She who has a thousand eyes..
सहस्रपात् – She who has a thousand feet..
आब्रह्मकीटजननी – She who is the mother of everything from brahmA to the lowliest insect..
वर्णाश्रमविधायिनि – She who established the order of the social division in life..
निजाज्ञारूपनिगमा – She whose commands take the form of the vedas..
पुण्यापुण्यफलप्रदा – She who dispenses the fruits of both good and evil actions..
श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका – She who is the one the dust from whose feet forms the vermillion marks at the parting line of the hair of the shruti devatAs (vedas personified as goddesses)..
सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका – She who is the pearl enclosed in the shell made of all the scriptures..
पुरुषार्थप्रदा – She who grants the (four-fold) objects of human life..
पूर्णा – She who is always whole, without growth or decay..
भोगिनी – She who is the enjoyer..
भुवनेश्वरी – She who is the ruler of the universe..
अम्बिका – She who is the mother of the universe..
अनादिनिधना – She who has neither beginning nor end..
हरिब्रह्मेन्द्रसेविता – She who is attended by brahmA, viShNu and indra..
नारायणी – She who is the female counterpart of nArAyaNa..
नादरूपा – She who is in the form of sound..
नामरूपविवर्जिता – She who has no name or form..
ह्रीङ्कारी – She who is the form of syllable ‘hrIM’..
ह्रीमती – She who is endowed with modesty..
हृद्या – She who abides in the heart..
हेयोपादेयवर्जिता – She who has nothing to reject or accept..
राजराजार्चिता – She who is worshipped by the King of kings..
राज्ञी – She who is the queen of shiva, the Lord of all kings..
रम्या – She who gives delight; She who is lovely..
राजीवलोचना – She whose eyes are like rAjiva (lotus)..
रञ्जनी – She who delights the mind..
रमणी – She who gives joy..
रस्या – She who is to be enjoyed; She who enjoys..
रणत्किङ्किणिमेखला – She who wears a girdle of tinkling bells..
रमा – She who has become lakShmI and sarasvatI..
राकेन्दुवदना – She who has a delightful face like the full moon..
रतिरूपा – She who is in the form of rati, the wife of kAma..
रतिप्रिया – She who is fond of rati; She who is served by rati..
रक्षाकरी – She who is the protector..
राक्षसघ्नी – She who is the slayer of the entire race of demons..
रामा – She who gives delight..
रमणलम्पटा – She who is devoted to the Lord of Her heart, Lord shiva..
काम्या – She who is to be desired..
कामकलारूपा – She who is in the form of kAmakalA..
कदम्बकुसुमप्रिया – She who is especially fond of kadamba flowers..
कल्याणी – She who bestows auspiciousness..
जगतीकन्दा – She who is the root of the whole world..
करुणारससागरा – She who is the ocean of compassion..
कलावती – She who is the embodiment of all arts..
कलालापा – She who speaks musically and sweetly..
कान्ता – She who is beautiful..
कादम्बरीप्रिया – She who is fond of mead..
वरदा – She who grants boons generously..
वामनयना – She who has beautiful eyes..
वारुणी मदविव्हला – She who is intoxicated by vAruNi (ambrosial drink)..
विश्वाधिका – She who transcends the universe..
वेदवेद्या – She who is known through the vedas..
विन्ध्याचलनिवासिनी – She who resides in the vindhya mountains..
विधात्री – She who creates and sustains this unverse..
वेदजननी – She who is the mother of the vedas..
विष्णुमाया – She who is the illusory power of viShNu..
विलासिनी – She who is playful..
क्षेत्रस्वरूपा – She whose body is matter..
क्षेत्रेशी – She who is the wife of kShetresha (shiva)..
क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी – She who is the protector of matter and the knower of matter, therefore the protector of body and soul..
क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता – She who is free from growth and decay..
क्षेत्रपालसमर्चिता – She who is worshipped by kShetrapAla (shiva in infant form)..
विजया – She who is ever-victorious..
विमला – She who is without a trace of impurity..
वन्द्या – She who is adorable, worthy of worship..
वन्दारुजनवत्सला – She who is full of motherlly love for those who worship Her..
वाग्वादिनी – She who speaks..
वामकेशी – She who has beautiful hair..
वह्निमण्डलवासिनी – She who resides in the disc of fire..
भक्तिमत्कल्पलतिका – She who is the kalpa (wish-granting) creeper to Her devotees..
पशुपाशविमोचिनी – She who releases the ignorant from bondage..
संहृताशेषपाषण्डा – She who destroys all heretics..
सदाचारप्रवर्तिका – She who is immersed in (and inspires others to follow) right conduct..
तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका – She who is the moonlight that gives joy to those burned by the triple fire of misery..
तरुणी – She who is ever young..
तापसाराध्या – She who is worshipped by ascetics..
तनुमध्या – She who is slender-waisted..
तमोऽपहा – She who removes the ignorance born of tamas..
चित् (चितिः) – She who is in the form of pure intelligence..
तत्पदलक्ष्यार्था – She who is the embodiment of truth (which is indicated by the word ‘tat’)..
चिदेकरसरूपिणी – She who is of the nature of the pure intelligence. She who is the cause of knowledge.
स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः – She who makes the bliss of brahmA and others insignificant compared to Her own bliss..
परा – She who is the supreme; She who transcends all..
प्रत्यक्चितीरूपा – She who is of the nature of unmanifested consciousness or of unmanifested brahman..
पश्यन्ती – She who is pashyantI, the second level of sound after parA in the svAdhiShTAna chakra..
परदेवता – She who is the supreme deity; parAshakti..
मध्यमा – She who stays in the middle..
वैखरीरूपा – She who is in the form of vaikharI (sound in the manifested, audible form)..
भक्तमानसहंसिका – She who is the swan in the minds of Her devotees..
कामेश्वरप्राणनाडी – She who is the very life of kAmeshvara, Her consort..
कृतज्ञा – She who knows all of our actions as they occur..
कामपूजिता – She who is worshipped by kAma..
श‍ृङ्गाररससम्पूर्णा – She who is filled with the essence of Love..
जया – She who is victorious always and everywhere..
जालन्धरस्थिता – She who resides in the jAlandhara pITha (in the throat region)..
ओड्याणपीठनिलया – She whose abode is the center known as oDyANa (in the Aj~nA chakra)..
बिन्दुमण्डलवासिनी – She who resides in the bindumaNDala (in shrI chakra)..
रहोयागक्रमाराध्या – She who is worshipped in secret through sacrificial rites..
रहस्तर्पणतर्पिता – She who is to be gratified by the secret rites of worship..
सद्यःप्रसादिनी – She who bestows Her grace immediately..
विश्वसाक्षिणी – She who is witness to the whole universe..
साक्षिवर्जिता – She who has no other witness..
षडङ्गदेवतायुक्ता – She who is accompanied by the deities of the six angAs (heart, head, hair, eyes, armor and weapons)..
षाड्गुण्यपरिपूरिता – She who is fully endowed with the six good qualities (prosperity, valor, dispassion, fame, wealth and wisdom)..
नित्यक्लिन्ना – She who is ever compassionate..
निरुपमा – She who is incomparable..
निर्वाण सुखदायिनी – She who confers the bliss of Liberation..
नित्या–षोडशिकारूपा – She who is in the form of the sixteen daily deities (i.e., kAmeshvari, bhagamAlinI, nityaklinnA, bheruNDA, vahnivAsinI, mahAvajreshvarI, shivadUtI, tvaritA, kulasundarI,
श्रीकण्ठार्धशरीरिणी – She who possesses half of the body of shrIkaNTha (shiva). She who is in the form of ardhanArishvara.
प्रभावती – She who is effulgent..
प्रभारूपा – She who is effulgence..
प्रसिद्धा – She who is celebrated..
परमेश्वरी – She who is the supreme sovereign..
मूलप्रकृतिः – She who is the first cause of the entire universe..
अव्यक्ता – She who is unmanifested..
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपीणि – She who is in the manifested and unmanifested forms..
व्यापिनी – She who is all-pervading..
विविधाकारा – She who has a multitude of forms..
विद्याऽविद्यास्वरूपिणी – She who is the form of both knowledge and ignorance..
महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुदी – She whois the moonlight that gladdens the water-lilies that are mahAkAmesha’s eyes..
भक्तहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसन्ततिः – She who is the sunbeam which dispels the darkness from the heart of Her devotees..
शिवदूती – She for whom shiva is the messenger; She who is shiva’s messenger..
शिवाराध्या – She who is worshipped by shiva..
शिवमूर्तिः – She whose form is shiva Himself..
शिवङ्करी – She who confers prosperity (auspiciousness, happiness). She who turns Her devotees into shiva.
शिवप्रिया – She who is beloved of shiva..
शिवपरा – She who is solely devoted to shiva..
शिष्टेष्टा – She who is loved by the righteous; She who is the chosen deity of devotees; She who loves righteous people..
शिष्टपूजिता – She who is always worshipped by the righteous..
अप्रमेया – She who is immeasurable by the senses..
स्वप्रकाशा – She who is self-luminous..
मनोवाचामगोचरा – She who is beyond the range of mind and speech..
चिच्छक्तिः – She who is the power of consciousness..
चेतनारूपा – She who is pure consciousness..
जडशक्तिः – She who is the mAyA that has transformed itself as the power of creation..
जडात्मिका – She who is in the form of the inanimate world..
गायत्री – She who is the gAyatrI mantra..
व्याहृतिः – She who is in the nature of utterance; She who presides over the power of speech..
सन्ध्या – She who is in the form of twilight..
द्विजवृन्दनिषेविता – She who is worshipped by the twice-born..
तत्त्वासना – She who has tattvas as Her seat; She who abides in tattva..
तत् – She who is meant by ‘That’, the supreme truth, brahman..
त्वं – She who is referred to, by ‘Thou’..
अयी – Oh, Mother! (The split in names of 425-427 may not be proper.).
पञ्चकोशान्तरस्थिता – She who resides within the five sheaths..
निःसीममहिमा – She whose glory is limitless..
नित्ययौवना – She who is ever youthful..
मदशालिनी – She who is shining in a state of inebriation or intoxication..
मदघूर्णितरक्ताक्षी – She whose eyes are reddened, rolling with rapture and inward-looking..
मदपाटलगण्डभूः – She whose cheeks are rosy with rapture..
चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी – She whose body is smeared with sandalwood paste..
चाम्पेयकुसुमप्रिया – She who is especially fond of champaka flowers..
कुशला – She who is skillful..
कोमलाकारा – She who is graceful in form..
कुरुकुल्ला – She who is the shakti, kurukullA (residing in kuruvindA ruby)..
कुलेश्वरी – She who is the ruler of kula (the triad of knower, the known and knowledge)..
कुलकुण्डालया – She who abides in the kulakuNDa (the bindu at the center of the pericarp in mUlAdhAra chakra..
कौलमार्गतत्परसेविता – She who is worshipped by those devoted to the kaula tradition..
कुमारगणनाथाम्बा – She who is the mother of kumAra(subrahmanya) and gaNanAtha(GaNapathi)..
तुष्टिः – She who is ever content..
पुष्टिः – She who is the power of nourishment..
मतिः – She who manifests as intelligence..
धृतिः – She who is fortitude..
शान्तिः – She who is tranquility itself..
स्वस्तिमती – She who is the ultimate truth..
कान्तिः – She who is effulgence..
नन्दिनी – She who gives delight..
विघ्ननाशिनी – She who destroys all obstaces..
तेजोवती – She who is effulgent..
त्रिनयना – She who has the sun, moon and fire as Her three eyes..
लोलाक्षी – She who has rolling eyes. separate name कामरूपिणी – She who is in the form of love in women.
मालिनी – She who is wearing garlands..
हंसिनी – She who is not separate from hamsas (the yogins who have reached great spiritual heights)..
माता – She who is the mother of the universe..
मलयाचलवासिनी – She who resides in the malaya mountain..
सुमुखी – She who has a beautiful face..
नलिनी – She whose body is soft and beautiful like lotus petals..
सुभ्रूः – She who has beautiful eyebrows..
शोभना – She who is always radiant..
सुरनायिका – She who is the leader of the gods..
कालकण्ठी – She who is the wife of shiva..
कान्तिमती – She who is radiant..
क्षोभिणी – She who creates upheaval in the mind..
सूक्ष्मरूपिणी – She who has a form that is too subtle to be perceived by the sense organs..
वज्रेश्वरी – She who is vajreshvarI, the sixth daily deity..
वामदेवी – She who is the wife of vAma deva (shiva)..
वयोऽवस्थाविवर्जिता – She who is exempt from changes due to age (time)..
सिद्धेश्वरि – She who is the goddess worshipped by spiritual adepts..
सिद्धविद्या – She who is in the form of siddhavidyA, the fifteen-syllabled mantra..
सिद्धमाता – She who is the mother of siddhas..
यशस्विनी – She who is of unequalled renown..
विशुद्धिचक्रनिलया – She who resides in the vishuddhi chakra..
आरक्तवर्णा – She who is of slightly red (rosy) complexion..
त्रिलोचना – She who has thhree eyes..
खट्वाङ्गादिप्रहरणा – She who is armed with a club and other weapons..
वदनैकसमन्विता – She who possesses only one face..
पायसान्नप्रिया – She who is especially fond of sweet rice..
त्वक्स्था – She who is the deity of the organ of touch (skin)..
पशुलोकभयङ्करी – She who fills with fear the mortal beings bound by worldly existence..
अमृतादिमहाशक्तिसंवृता – She who is surrounded by amRitA and other shakti deities..
डाकिनीश्वरी – She who is the DAkinI deity..
अनाहताब्जनिलया – She who resides in the anAhata lotus in the heart..
श्यामाभा – She who is black in complexion..
वदनद्वया – She who has two faces..
दंष्ट्रोज्ज्वला – She who has shining tusks..
अक्षमालादिधरा – She who is wearing garlands of rudrAkSha beads and other things..
रुधिरसंस्थिता – She who presides over the blood in the bodies of living beings..
कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता – She who is surrounded by kAlarAtri and other shaktis..
स्निग्धौदनप्रिया – She who is fond of food offerings containing ghee, oil and other substances containing fats..
महावीरेन्द्रवरदा – She who bestows boons on great warriors..
राकिण्यम्बास्वरूपिणी – She who is in the form of the rAkiNi deity..
मणिपूराब्जनिलया – She who resides in the ten-petaled lotus in the maNipUraka chakra..
वदनत्रयसंयुता – She who has three faces..
वज्रादिकायुधोपेता – She who holds the vajra (lightning bolt) and other weapons..
डामर्यादिभिरावृता – She who is surrounded by DAmarI and other attending deities..
रक्तवर्णा – She who is red in complexion..
मांसनिष्ठा – She who presides over the flesh in living beings..
गुडान्नप्रीतमानसा – She who is fond of sweet rice made with raw sugar..
समस्तभक्तसुखदा – She who confers happiness on all Her devotees..
लाकिन्यम्बास्वरूपिणी – She who is in the form of the lAkinI yoginI..
स्वाधिष्ठानाम्बुजगता – She who resides in the six-petaled lotus in the svAdhiShTAna, kAkinI yoginI..
चतुर्वक्त्रमनोहरा – She who has four beautiful faces..
शूलाद्यायुधसम्पन्ना – She who possesses the trident and other weapons (i.e., noose, skull and abhaya)
पीतवर्णा – She who is yellow in color..
अतिगर्विता – She who is very proud..
मेदोनिष्ठा – She who resides in the fat in living beings..
मधुप्रीता – She who is fond of honey and other offerings made with honey..
बन्धिन्यादिसमन्विता – She who is accompanied by bandhini and other shaktis..
दध्यन्नासक्तहृदया – She who is particularly fond of offerings made with curd..
काकिनीरूपधारिणी – She who is in the form of kAkinI yoginI..
मूलाधाराम्बुजारूढा – She who is resident in the lotus in the mUlAdhAra..
पञ्चवक्त्रा – She who has five faces..
अस्थिसंस्थिता – She who resides in the bones..
अङ्कुशादिप्रहरणा – She who holds the goad and other weapons..
वरदादिनिषेविता – She who is attended by varadA and other shaktis..
मुद्गौदनासक्तचित्ता – She who is particularly fond of food offerings made of mudga, a lentil..
साकिन्यम्बास्वरूपिणी – She who is in the form of sAkinI yoginI..
आज्ञाचक्राब्जनिलया – She who resides in the two-petaled lotus in the AjnAchakra..
शुक्लवर्णा – She who is white in color..
षडानना – She who has six faces..
मज्जासंस्था – She who is the presiding deity of the bone marrow..
हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्विता – She who is accompanied by the shaktis hamsavatI and kShamAvati (in the two petals of the lotus)..
हरिद्रान्नैकरसिका – She who is fond of food seasoned with turmeric..
हाकिनीरूपधारिणी – She who is in the form of hAkinI devI..
सहस्रदलपद्मस्था – She who resides in the thousand-petaled lotus..
सर्ववर्णोपशोभिता – She who is radiant in many colors..
सर्वायुधधरा – She who holds all the known weapons..
शुक्लसंस्थिता – She who resides in the semen..
सर्वतोमुखी – She who has faces turned in all directions..
सर्वौदनप्रीतचित्ता – She who is pleased by all offerings of food..
याकिन्यम्बास्वरूपिणी – She who is in the form of the yAkinI yoginI..
स्वाहा – She who is the object of the invocation ‘svAhA’ at the end of mantras chanted while offering oblations to the fire in yAga ceremonies..
स्वधा – She who is the object of the ‘svadhA’ invocation at the end of mantras..
अमतिः – She who is in the form of ignorance or nescience..
मेधा – She who is in the form of wisdom (knowledge)..
श्रुतिः – She who is in the form of the vedas..
स्मृतिः – She who is in the form of smRiti (works based on the meaning of vedas)..
अनुत्तमा – She who is the best; She who is not excelled by anyone..
पुण्यकीर्तिः – She whose fame is sacred or righteous..
पुण्यलभ्या – She who is attained only by righteous souls..
पुण्यश्रवणकीर्तना – She who bestows merit on anyone who hears of Her and praises Her..
पुलोमजार्चिता – She who is worshipped by pulomaja (Indra’s wife)..
बन्धमोचनी – She who is free from bonds; She who gives release from bondage..
बर्बरालका – She who has wavy locks of hair;..
विमर्शरूपिणी – She who is in the form of vimarsha (reflection or meaning)..
विद्या – She who is in the form of knowledge..
वियदादि जगत्प्रसूः – She who is the Mother of the universe, which is the aggregate of all the elements starting with the ether..
सर्वव्याधिप्रशमनी – She who removes all diseases and sorrows..
सर्वमृत्युनिवारिणी – She who guards Her devotees from all..
अग्रगण्या – She who is to be considered the foremost..
अचिन्त्यरूपा – She who is of a form beyond the reach of thought..
कलिकल्मषनाशिनी – She who is the destroyer of the sins of the age of kali..
कात्यायनी – She who is the daughter of a sage named kata..
कालहन्त्री – She who is the destroyer of time (death)..
कमलाक्षनिषेविता – She in whom viShNu takes refuge..
ताम्बूलपूरितमुखी – She whose mouth is full from chewing betel..
दाडिमीकुसुमप्रभा – She who shines like a pomegranate flower..
मृगाक्षी – She whose eyes are long and beautiful like those of a doe..
मोहिनी – She who is enchanting..
मुख्या – She who is the first..
मृडानी – She who is the wife of mRiDa (shiva)..
मित्ररूपिणी – She who is the friend of everyone (universe)..
नित्यतृप्ता – She who is eternally contented..
भक्तनिधिः – She who is the treasure of the devotees..
नियन्त्री – She who controls and guides all beings on the right path..
निखिलेश्वरी – She who is the ruler of all..
मैत्र्यादिवासनालभ्या – She who is to be attained by love and other good dispositions..
महाप्रलयसाक्षिणी – She who is witness to the great dissolution..
पराशक्तिः – She who is the original, supreme power..
परानिष्ठा – She who is the supreme end, the supreme abidance..
प्रज्ञानघनरुपिणी – She who is pure, condensed knowledge..
माध्वीपानालसा – She who is languid from drinking wine; She who is not eager for anything..
मत्ता – She who is intoxicated..
मातृकावर्णरूपिणी – She who is in the form of the letters of the alphabet..
महाकैलासनिलया – She who resides in the great kailAsa..
मृणालमृदुदोर्लता – She whose arms are as soft and cool as the lotus stem..
महनीया – She who is adorable..
दयामूर्तिः – She who is the personification of compassion..
महासाम्राज्यशालिनी – She who controls the great empire of the three worlds..
आत्मविद्या – She who is the knowledge of the self..
महाविद्या – She who is the seat of exalted knowledge, the knowledge of the self..
श्रीविद्या – She who is sacred knowledge (pa~nchadashi mantra)..
कामसेविता – She who is worshipped by kAmadeva..
श्रीषोडशाक्षरीविद्या – She who is in the form of the sixteen-syllabled mantra..
त्रिकूटा – She who is in the three parts (of pa~nchadashI mantra)..
कामकोटिका – She, of whom kAma (shiva) is a part or an approximate form..
कटाक्षकिङ्करीभुतकमलाकोटिसेविता – She who is attended by millions of lakShmis who are subdued by Hern mere glances..
शिरःस्थिता – She who resides in the head..
चन्द्रनिभा – She who is resplendent like the moon..
भालस्था – She who resides in the forehead (between the eyebrows)..
इन्द्रधनुःप्रभा – She who is resplendent like the rainbow..
हृदयस्था – She who resides in the heart..
रविप्रख्या – She who shines with the special brilliance of the sun..
त्रिकोणान्तरदीपिका – She who shines as a light within the triangle..
दाक्षायणी – She who is satIdevI, the daughter of dakSha prajApati..
दैत्यहन्त्री – She who is the killer of demons..
दक्षयज्ञविनाशिनी – She who is the destroyer of the sacrifice conducted by dakSha..
दरान्दोलितदीर्घाक्षी – She who has long, tremulous eyes..
दरहासोज्ज्वलन्मुखी – She whose face is radiant with a smile..
गुरुमूर्तिः – She who has assumed a severe form or one who has assumed the form of the guru..
गुणनिधिः – She who is the treasure house of all good qualities..
गोमाता – She who became surabhI, the cow that grants all wishes..
गुहजन्मभूः – She who is the mother of guhA (subramaNya)..
देवेशी – She who is the protector of the gods..
दण्डनीतिस्था – She who maintains the rules of jusstice without the slightest error..
दहराकाशरूपिणी – She who is the subtle self in the heart..
प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता – She who is worshipped daily starting with pratipad (first day of the lunar half-month) and ending with the full moon..
कलात्मिका – She who is in the form of the kalAs..
कलानाथा – She who is the mistress of all the kalAs..
काव्यालापविनोदिनी – She who delights in hearing poetry..
सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेविता – She who is attended by lakShmI on the left side and sarasvatI on the right side, bearing ceremonial fans..
आदिशक्तिः – She who is the primordial power, the parAshakti who is the cause of the universe..
अमेया – She who is not measurable by any means..
आत्मा – She who is the self in all..
परमा – She who is the supreme..
पावनाकृतिः – She who is of sacred form..
अनेककोटिब्रह्माण्डजननी – She who is the creator of many crores of worlds..
दिव्यविग्रहा – She who has a divine body..
क्लीङ्कारी – She who is creator of the syllable ‘klIM’..
केवला – She who is the absolute, as She is complete, independent and without any attributes..
गुह्या – She who is to be known in secret..
कैवल्यपददायिनी – She who bestows liberation..
त्रिपुरा – She who is older than the three (trinity of brahmA viShNu and shiva)..
त्रिजगद्वन्द्या – She who is adored by the inhabitants of all three worlds..
त्रिमूर्तिः – She who is the aggregate of the trinity (brahmA, viShNu and shiva)..
त्रिदशेश्वरी – She who is the ruler of the gods..
त्र्यक्षरि – She whose form consists of three letters or syllables (Om = a u m)..
दिव्यगन्धाढ्या – She who is richly endowed with divine fragrance..
सिन्दूरतिलकाञ्चिता – She who shines witha vermillion mark on Her forehead; She who is decorated with a special paste made of vermilion..
उमा – She who is pArvatI devI..
शैलेन्द्रतनया – She who is the daughter of himavat, the king of the mountains..
गौरी – She who has a fair complexion..
गन्धर्वसेविता – She who is served by gandharvas (like vishvAvasu)..
विश्वगर्भा – She who contains the whole universe in Her womb..
स्वर्णगर्भा – She who is the cause of the universe..
अवरदा – She who destroys the unholy..
वागधीश्वरी – She who presides over speech..
ध्यानगम्या – She who is to be attained through meditation..
अपरिच्छेद्या – She whose limits cannot be ascertained (unlimited)..
ज्ञानदा – She who gives knowledge of the self..
ज्ञानविग्रहा – She who is sthe embodiment of knowledge itself..
सर्ववेदान्तसंवेद्या – She who is known by all of vedAnta..
सत्यानन्दस्वरूपिणी – She whose form is existence and bliss..
लोपामुद्रार्चिता – She who is worshipped by lopAmudrA (wife of sage agastya)..
लीलाकॢप्तब्रह्माण्डमण्डला – She who has created and maintained the universe purely as a sport..
अदृश्या – She who is not perceived by sense organs (normal eyes)..
दृश्यरहिता – She who has nothing to see..
विज्ञात्री – She who knows the truth of the physical universe..
वेद्यवर्जिता – She who has nothing left to know..
योगिनी – She who is constantly united with parAshiva; She who possesses the power of yoga..
योगदा – She who bestows the power of yoga..
योग्या – She who deserves yoga of all kinds..
योगानन्दा – She who is the bliss attained through yoga; She who enjoys the bliss of yoga..
युगन्धरा – She who is the bearer of the yugas..
इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी – She who is in the form of the powers of will, knowledge and action..
सर्वाधारा – She who is the support of all..
सुप्रतीष्ठा – She who is firmly established..
सदसद्रूपधारिणी – She who assumes the forms of both being and non-being..
अष्टमूर्तिः – She who has eight forms..
अजाजेत्री – She who conquers ignorance..
लोकयात्रविधायिनी – She who directs the course of the worlds..
एकाकिनी – She who is the lone one..
भूमरूपा – She who is the aggregate of all existing things..
निर्द्वैता – She who is without the sense of duality..
द्वैतवर्जिता – She who is beyond duality..
अन्नदा – She who is the giver of food to all living things..
वसुदा – She who is the giver of wealth..
वृद्धा – She who is ancient..
ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी – She whose nature is the union of brahman and Atman..
बृहती – She who is immense..
ब्राह्मणी – She who is predominantly sAttvic..
ब्राह्मी – She who presides over speech..
ब्रह्मानन्दा – She who is ever immersed in the bliss of brahman..
बलिप्रिया – She who is especially fond of sacrificial offerings..
भाषारूपा – She who is in the form of language..
बृहत्सेना – She who has a vast army..
भावाभावविवर्जिता – She who is beyond being and non-being..
सुखाराध्या – She who is easily worshipped..
शुभकरी – She who does good..
शोभनासुलभागतिः – She who is attained through a bright and easy path..
राजराजेश्वरी – She who is the ruler of kings and emperors..
राज्यदायिनी – She who gives dominion..
राज्यवल्लभा – She who protects all the dominions..
राजत्कृपा – She who has a compassion that captivates everyone..
राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता – She who establishes on royal thrones of those who take refuge in Her..
राज्यलक्ष्मी – She who is the embodiment of the prosperity of the world..
कोशनाथा – She who is the mistress of the treasury..
चतुरङ्गबलेश्वरी – She who commands armies of four types..
साम्राज्यदायिनी – She who is the bestower of imperial dominion..
सत्यसन्धा – She who is devoted to (or maintains) truth..
सागरमेखला – She who is girdled by the oceans..
दीक्षिता – She who is under a vow..
दैत्यशमनी – She who destroys the demons, wicked forces..
सर्वलोकवशङ्करी – She who keeps all the worlds under Her control..
सर्वार्थदात्री – She who grants all desires..
सावित्री – She who is the creative power in the universe..
सच्चिदानन्दरूपिणी – She who is of the nature of existence, consciousness and bliss..
देशकालापरिच्छिन्ना – She who is not limited by time and space; She who is not measured by time and space..
सर्वगा – She who pervades all the worlds and all the living and non-living things; She who is omnipresent..
सर्वमोहिनी – She who deludes all..
सरस्वती – She who is in the form of knowledge..
शास्त्रमयी – She who is in the form of the scriptures; She whose limbs are the scriptures..
गुहाम्बा – She who is the mother of guha (subramaNya); She who dwells in the cave of the heart..
गुह्यरूपिणी – She who has a secret form..
सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता – She who is free from all limitations..
सदाशिवपतिव्रता – She who is sadAshiva’s devoted wife..
सम्प्रदायेश्वरी – She who is the guardian of sacred traditions..
साधु – She who possesses equanimity..
ई – She who is the symbol ‘I’ (Other versions show 711/712 as sAdhvI eventhough it is a repetition.).
गुरूमण्डलरूपिणी – She who embodies in Herself the lineage of Gurus..
कुलोत्तीर्णा – She who transcends the senses..
भगाराध्या – She who is worshipped in the sun’s disc..
माया – She who is illusion..
मधुमती – She whose nature is as sweet as honey..
मही – She who is the goddess earth..
गणाम्बा – She who is the mother of shiva’s attendants..
गुह्यकाराध्या – She who is worshipped by guhyakas (a kind of devAs)..
कोमलाङ्गी – She who has beautiful limbs..
गुरुप्रिया – She who is beloved of the gurus..
स्वतन्त्रा – She who is free from all limitations..
सर्वतन्त्रेशी – She who is the goddess of all tantras..
दक्षिणामूर्तिरूपिणी – She who is in the form of dakShiNAmUrti..
सनकादिसमाराध्या – She who is worshipped by sanaka and other sages..
शिवज्ञानप्रदायिनी – She who bestows the knowledge of siva..
चित्कला – She who is the consciousness in brahman..
आनन्दकलिका – She who is the bud of bliss..
प्रेमरूपा – She who is pure love..
प्रियङ्करी – She who grants what is dear to Her devotees..
नामपारायणप्रीता – She who is pleased by the repetition of Her names..
नन्दिविद्या – She who is the deity worshipped by the nandi mantra..
नटेश्वरी – She who is the wife of natesha (shiva)..
मिथ्याजगदधिष्ठाना – She who is the basis of the illusory universe..
मुक्तिदा – She who gives liberation..
मुक्तिरूपिणी – She who is in the form of liberation..
लास्यप्रिया – She who is fond of the lAsya dance..
लयकरी – She who causes absorption..
लज्जा – She who exists as modesty in living beings..
रम्भादिवन्दिता – She who is adored by the celestial damsels such as rambhA..
भवदावसुधावृष्टिः – She who is the rain of nectar falling on the forest fire of worldly existence..
पापारण्यदवानला – She who is like wild fire to the forest of sins..
दौर्भाग्यतूलवातूला – She who is the gale that drives away the cotton wisps of misfortune..
जराध्वान्तरविप्रभा – She who is the sunlight that dispels the darkness of old age..
भाग्याब्धिचन्द्रिका – She who is the full moon to the ocean of good fortune..
भक्तचित्तकेकिघनाघना – She who is the cloud that gladdens the peacocks who are the hearts of Her devotees..
रोगपर्वतदम्भोलिः – She who is the thunderbolt that shatters the mountain of disease..
मृत्युदारुकुठारिका – She who is the axe that cuts down the tree of death..
महेश्वरी – She who is the supreme goddess..
महाकाली – She who is the great kAli..
महाग्रासा – She who devours everything great; She who is the great devourer..
महाशना – She who eats everything that is great..
अपर्णा – She who owes no debt..
चण्डिका – She who is angry (at the wicked)..
चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी – She who killed chaNDa, muNDa and other asuras..
क्षराक्षरात्मिका – She who is in the form of both the perishable and imperishable Atman..
सर्वलोकेशी – She who is the ruler of all worlds..
विश्वधारिणी – She who supports the universe..
त्रिवर्गदात्री – She who bestows the three goals of life..
सुभगा – She who is the seat of all prosperity..
त्र्यम्बका – She who has three eyes..
त्रिगुणात्मिका – She who is the essence of the three gunas..
स्वर्गापवर्गदा – She who bestows heaven and liberation..
शुद्धा – She who is the purest..
जपापुष्पनिभाकृतिः – She whose body is like the hibiscus flower..
ओजोवती – She who is full of vitality..
द्युतिधरा – She who is full of light and splendor; She who has an aura of light..
यज्ञरूपा – She who is in the form of sacrifice..
प्रियव्रता – She who is fond of vows..
दुराराध्या – She who is difficult to worship..
दुराधर्षा – She who is difficult to control..
पाटलीकुसुमप्रिया – She who is fond of the pATali flower (the pale red trumpet flower)..
महती – She who is great; She who is in the form of mahatti (nArada’s vINa)..
मेरुनिलया – She who resides in the meru mountain..
मन्दारकुसुमप्रिया – She who is fond of the mandAra flowers..
वीराराध्या – She who is worshipped by heroic persons..
विराड्रूपा – She who is in the form of the cosmic whole..
विरजा – She who is without rajas (desire and anger)..
विश्वतोमुखी – She who faces all directions..
प्रत्यग्रूपा – She who is the indwelling self..
पराकाशा – She who is the transcendental ether (which is the material cause of the cosmic and individual bodies)..
प्राणदा – She who is the giver of life..
प्राणरूपिणी – She who is the nature of life..
मार्ताण्डभैरवाराध्या – She who is worshipped by mArtANDabhairava..
मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः – She who has entrusted Her regal responsibilities to Her mantriNi..
त्रिपुरेशी – She who is the goddess of tripura..
जयत्सेना – She who has an army which is accustomed only to victory..
निस्त्रैगुण्या – She who is devoid of the three guNas..
परापरा – She who is both parA and aparA..
सत्यज्ञानानन्दरूपा – She who is truth, knowledge and bliss..
सामरस्यपरायणा – She who is immersed in a state of steady wisdom..
कपर्दिनी – She who is the wife of kapardi (shiva, one with matted hair)..
कलामाला – She who wears all sixty-four forms of art as a garland..
कामधुक् – She who fulfills all desires..
कामरूपिणी – She who has a desirable form..
कलानिधिः – She who is the treasurehouse of all arts..
काव्यकला – She who is the art of poetry..
रसज्ञा – She who knows all the rasas..
रसशेवधिः – She who is the treasurehouse of rasa..
पुष्टा – She who is always full of vigor, nourishment..
पुरातना – She who is ancient..
पूज्या – She who is worthy of worship by all..
पुष्करा – She who is complete; She who gives bourishment to all..
पुष्करेक्षणा – She who has eyes like lotus petals..
परञ्ज्योतिः – She who is the supreme light..
परन्धाम – She who is the supreme abode..
परमाणुः – She who is the subtlest particle..
परात्परा – She who is tshe most supreme of the supreme ones..
पाशहस्ता – She who holds a noose in Her hand..
पाशहन्त्री – She who destroys the bonds..
परमन्त्रविभेदिनी – She who breaks the spell of the evil mantras of the enemies..
मूर्ता – She who has forms..
अमूर्ता – She who has no definite form..
अनित्यतृप्ता – She who is satisfied even by our perishable offerings..
मुनिमानसहंसिका – She who is the swan in the mAnasa lake of the minds of sages..
सत्यव्रता – She who abides firmly in truth..
सत्यरूपा – She who is truth itself..
सर्वान्तर्यामिनी – She who dwells inside all..
सती – She who is reality, the eternal being..
ब्रह्माणी – She who is the tail that is brahman; the support for all..
ब्रह्म – She who is brahman..
जननी – She who is the mother..
बहुरूपा – She who has a multitude of forms..
बुधार्चिता – She who is worshipped by the wise..
प्रसवित्री – She who is mother of the universe..
प्रचण्डा – She who is full of awe-inspiring wrath..
आज्ञा – She who is divine commandment herself..
प्रतिष्ठा – She who is the foundation..
प्रकटाकृतिः – She who is manifested in the form of the universe..
प्राणेश्वरी – She who lords over the five prANas and the senses..
प्राणदात्री – She who is the giver of life..
पञ्चाशत्पीठरूपिणी – She who has fifty centers of worship..
विश‍ृङ्खला – She who is unfettered, free in every way..
विविक्तस्था – She who abides in secluded places..
वीरमाता – She who is the mother of the valiant..
वियत्प्रसूः – She who is the mother to the ether..
मुकुन्दा – She who gives salvation..
मुक्तिनिलया – She who is the abode of salvation..
मूलविग्रहरूपिणी – She who is the root form of everything..
भावज्ञा – She who is the knower of all thoughts and sentiments..
भवरोगघ्नी – She who eradicates the diseases of the cycle of birth and death..
भवचक्रप्रवर्तिनी – She who turns the wheel of the cycle of birth and death..
छन्दःसारा – She who is the essence of all the vedas..
शास्त्रसारा – She who is the essence of all scriptures..
मन्त्रसारा – She who is the essence of all mantras..
तलोदरी – She who is slender-waisted..
उदारकीर्तिः – She who possesses exalted fame..
उद्दामवैभवा – She whose prowess is unlimited..
वर्णरूपिणी – She who is in the form of the letters of the alphabets..
जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तिदायिनी – She who gives peace and repose to those who are afflicted by birth, death and decrepitude..
सर्वोपनिषदुद्घुष्टा – She who is celebrated by all the upaniShads..
शान्त्यतीतकलात्मिका – She who transcends the state of peace..
गम्भीरा – She who is unfathomable..
गगनान्तस्था – She who resides in the ether, space..
गर्विता – She who is proud..
गानलोलुपा – She who delights in music..
कल्पनारहिता – She who is free from imaginary attributes..
काष्ठा – She who dwells in the highest state (beyond which there is nothing)..
अकान्ता – She who ends all sins and sorrows..
कान्तार्धविग्रहा – She who is half the body of Her husband..
कार्यकारणनिर्मुक्ता – She who is free from the bond of cause and effect..
कामकेलितरङ्गिता – She who is overflowing with pleasure in the union with kAmeshvara..
कनत्कनकताटङ्का – She who wears glittering gold ear ornaments..
लीलाविग्रहधारिणी – She who assumes various glorious forms as a sport..
अजा – She who has no birth..
क्षयविनिर्मुक्ता – She who is free from decay..
मुग्धा – She who is captivating in Her beauty..
क्षिप्रप्रसादिनी – She who is quickly pleased..
अन्तर्मुखसमाराध्या – She who is to be worshipped internally (mentally)..
बहिर्मुखसुदुर्लभा – She who is difficult to attain by those whose attention is directed outwards..
त्रयी – She who is the three vedas..
त्रिवर्गनिलया – She who is the abode of the threefold aims of human life..
त्रिस्था – She who resides in the three worlds..
त्रिपुरमालिनी – She who is the goddess of the antardashAra chakra of the shrI chakra..
निरामया – She who is free from diseases of all kinds..
निरालम्बा – She who depends on none..
स्वात्मारामा – She who rejoices in Her own self..
सुधास्रुतिः / सृतिः – She who is the source of nectar..
संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता – She who is skilled in raising those who are immersed in the mire of transmigratory life..
यज्ञप्रिया – She who is fond all sacrifices and other rituals..
यज्ञकर्त्री – She who is the doer of sacrificial rites..
यजमानस्वरूपिणी – She who is in the form of yajamAna, who directs sacrificial rites..
धर्माधारा – She who is the support of the code for righteous living..
धनाध्यक्षा – She who oversees wealth..
धनधान्यविवर्धिनी – She who increases wealth and harvests..
विप्रप्रिया – She who is fond of the learned..
विप्ररूपा – She who is in the form of a knower of the self..
विश्वभ्रमणकारिणी – She who makes the universe go around through Her power of illusion..
विश्वग्रासा – She who devours the universe..
विद्रुमाभा – She who shines like coral (with Her red complexion)..
वैष्णवी – She who is in the form of viShNu..
विष्णुरूपिणी – She who is in a form that extends over the whole universe..
अयोनिः – She who is without origin..
योनिनिलया – She who is the seat of all origins..
कूटस्था – She who remains unchanged like the anvil..
कुलरूपिणी – She who is the deity of the kaula path..
वीरगोष्ठीप्रिया – She who is fond of the assembly of warriors..
वीरा – She who is heroic..
नैष्कर्म्या – She who abstains from actions..
नादरूपिणी – She who is in the form of the primal sound..
विज्ञानकलना – She who realizes the knowledge of brahman..
कल्या – She who is capable of creation..
विदग्धा – She who is expert in everything..
बैन्दवासना – She who is seated in the baindava (spot between the eyebrows) chakra..
तत्त्वाधिका – She who transcends all cosmic categories..
तत्त्वमयी – She who is reality itself; she who is shiva Himself..
तत्त्वमर्थस्वरूपिणी – She who is the meaning of tat (that) and tvam (thou)..
सामगानप्रिया – She who is fond of the chanting of the sAma veda..
सौम्या – She who is benign and gentle in nature; of a cool, gentle nature as the moon..
सदाशिवकुटुम्बिनी – She who is the wife of sadAshiva..
सव्यापसव्यमार्गस्था – She who occupies (or can be reached by) both the left and right paths of worship..
सर्वापद्विनिवारिणी – She who removes all dangers..
स्वस्था – She who abides in Herself; She who is free from all afflictions..
स्वभावमधुरा – She who is sweet in Her inherent nature..
धीरा – She who is wise; She who gives wisdom..
धीरसमर्चिता – She who is worshipped by the wise..
चैतन्यार्घ्यसमाराध्या – She who is worshipped with consciousness as the oblation..
चैतन्यकुसुमप्रिया – She who is fond of the flower that is consciousness..
सदोदिता – She who is ever shining..
सदातुष्टा – She who is ever pleased..
तरुणादित्यपाटला – She who is rosy like the morning sun..
दक्षिणादक्षिणाराध्या – She who is adored by both right and left-handed worshippers..
दरस्मेरमुखाम्बुजा – She whose lotus face holds a sweet smile..
कौलिनी केवला – She who is worshipped as pure knowledge (consciousness) by the spiritual aspirants following the kaula path..
अनर्घ्यकैवल्यपददायिनी – She who confers the priceless fruit of final liberation..
स्तोत्रप्रिया – She who is fond of hymns in Her praise..
स्तुतिमती – She who is the true object, the essence, of all praises..
श्रुतिसंस्तुतवैभवा – She whose glory is celebrated in the shrutis..
मनस्विनी – She who is well-known for Her mind..
मानवती – She who is high-minded; She who has great fame..
महेशी – She who is the wife of mahesha (shiva)..
मङ्गलाकृतिः – She who is of auspicious form..
विश्वमाता – She who is the mother of the universe..
जगद्धात्री – She who is the mother who protects and sustains the world..
विशालाक्षी – She who has large eyes..
विरागिणी – She who is dispassionate..
प्रगल्भा – She who is skillful and confident..
परमोदारा – She who is supremely generous..
परामोदा – She who is supremely joyful..
मनोमयी – She who is in the form of the mind..
व्योमकेशी – She who has the sky as Her hair..
विमानस्था – She who is seated in Her celestial chariot; She who journeys in Her celestial chariot along with the gods..
वज्रिणी – She who bears the vajrA (thunderbolt) weapon..
वामकेश्वरी – She who is the presiding deity of the vamakeshvara tantra..
पञ्चयज्ञप्रिया – She who is fond of the five forms of sacrifices (agnihotrA, darshapUrnamAsa, chAturmAsya, goyaj~na and somayaj~na)..
पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी – She who reclines on a couch made of the five corpses..
पञ्चमी – She who is the fifth (after brahmA, viShNu, rudra and Ishvara)..
पञ्चभूतेशी – She who is the goddess of the five elements..
पञ्चसङ्ख्योपचारिणी – She who is worshipped using five objects (fragrance, flower, incense, lamp and food) of worship..
शाश्वती – She who is eternal..
शाश्वतैश्वर्या – She who holds eternal sovereignty..
शर्मदा – She who is the giver of happiness..
शम्भुमोहिनी – She who deludes shiva..
धरा – She who is mother earth..
धरसुता – She who is the daughter of dhara (himavat)..
धन्या – She who possessses great wealth; She who is extremely blessed..
धर्मिणी – She who is righteous..
धर्मवर्धिनी – She who promotes righteousness..
लोकातीता – She who transcends the worlds..
गुणातीता – She who transcends the guNAs..
सर्वातीता – She who transcends everything..
शमात्मिका – She who is of the nature of peace and bliss..
बन्धूककुसुमप्रख्या – She who resembles the bandhUka flower in beauty and grace..
बाला – She who never forsakes the nature of a child..
लीलाविनोदिनी – She who delights in Her sport..
सुमङ्गली – She who is eternally auspicious; She who never becomes a widow..
सुखकरी – She who gives happiness..
सुवेषाढ्या – She who is very attractive in Her beautiful rich garments and ornaments..
सुवासिनी – She who is ever auspiciously married..
सुवासिन्यर्चनप्रीता – She who is pleased by the worship performed by married women..
आशोभना – She who is always radiant..
शुद्धमानसा – She who is of pure mind; one who purifies the mind of Her worshipers..
बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा – She who is pleased by offerings to the bindu (of shrIchakra)..
पूर्वजा – She who is ahead of everyone; first born..
त्रिपुराम्बिका – She who is the mother of the tripuras (three cities)..
दशमुद्रासमाराध्या – She who is worshipped by ten mudras (sarva sa~NkShobhini, sarvavidrAvinI, sarvAkarshini, sarvavashankari, sarvonmAdinI, sarvamahankusha, sarvakhechari, sarva bIja, sarva yoni, sarva trikhaNDA)..
त्रिपुराश्रीवशङ्करी – She for whom tripurAshrI is under control..
ज्ञानमुद्रा – She who is in the form of the j~nAna mudrA..
ज्ञानगम्या – She who is to be attained through the yoga of knowledge..
ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी – She who is both knowledge and the known..
योनिमुद्रा – She who is in the form of the yonimudrA..
त्रिखण्डेशी – She who is the ruler of the tenth mudrA, the trikhaNDa..
त्रिगुणा – She who is endowed with the three guNas of sattva, rajas and tamas..
अम्बा – She who is mother of all beings; mother of the universe..
त्रिकोणगा – She who resides in the triangle..
अनघा – She who is sinless..
अद्भुतचारित्रा – She whose deeds are marvelous..
वाञ्छितार्थप्रदायिनी – She who gives all the desired objects..
अभ्यासातिशयज्ञाता – She who is known only through the exceedingly streneous practice of spiritual discipline..
षडध्वातीतरूपिणी – She whose form transcends the six paths..
अव्याजकरुणामूर्तिः – She who is pure compassion..
अज्ञानध्वान्तदीपिका – She who is the bright lamp that dispels the darkness of ignorance..
आबालगोपविदिता – She who is known well by all, even by children and cowherds..
सर्वानुल्लङ्घ्यशासना – She whose commands are not disobeyed by anyone..
श्रीचक्रराजनिलया – She who abides in shrIchakra, the king of chakras..
श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी – She who is the divine tripurasundarI devI..
श्रीशिवा – She who is the auspicious and divine shiva..
शिवशक्तैक्यरूपिणी – She who is the union of shiva and shaktI into one form..
ललिताम्बिका – She who is the divine mother lalitA..
श्रीं ह्रीं ऐं ॐ एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः॥
इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रकथनं सम्पूर्णम् ॥

https://sanskrit.dasarpai.com/lalitasaharanam-with-meaning/

Tags:

Updated: